_
 

中心教授


中心负责人

 

                  

    张钹             金国藩           施路平           邓宁

    Bo Zhang                    Guofan Jin                  Luping Shi               Ning Deng

 

理论

 

                                      

   王小勤           钟毅              刘国松             宋森              管吉松

   Xiaoqin Wang            Yi Zhong                    Guosong Liu                    Sen Song                    Jisong Guan

                         

  苑克鑫           李国齐            白峰衫

   Kexin Yuan                   Guoqi Li                    Fengshan Bai

 

 

芯片与器件

 

                                                                   

   裴京              马骋              钱鹤            吴华强            汪玉

    Jing Pei                     Cheng Ma                   He Qian                 Huaqiang Wu              Yu Wang

 

                                                                    

  吴臻志            高滨             何虎             章晓中            曾飞

  Zhenzhi Wu                  Bin Gao                      Hu He                Xiaozhong Zhang              Fei Zeng

                                        

  郑弘植         李黄龙             何伟             徐海峥

Hongsik Jeong         Huanglong Li                   Wei He                   Haizheng Xu

 

软件

 

                                              

  陈文光         张悠慧             韩文弢           钟叶青

Wenguang Chen      Youhui Zhang                Wentao Han             Yeqing Zhong

 

应用

 

 

                                             

  赵明国             盛兴               陈峰           季向阳           朱军

Mingguo Zhao                Xing Sheng                  Feng Chen              Xiangyang Ji               Jun Zhu

                                                                        

  胡晓林            马慧敏             窦维蓓        欧智坚           王娟

   Xiaolin Hu                     Huimin Ma                   Weibei Dou            Zhijian Ou               Juan Wang